Enligt Elos Medtech’s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

I enlighet med aktiebolagens bestämmelser fastställer styrelsen varje år en arbetsordning för sitt arbete innehållande instruktioner avseende arbetsfördelningen inom styrelsen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt ekonomisk rapportering till styrelsen. Vanligtvis har styrelsen, utöver det konstituerande sammanträdet, sex ordinarie sammanträden per år. Styrelsen behandlar vid dessa möten fasta punkter för respektive styrelsemöte som affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Därutöver behandlas frågor rörande investeringar, struktur- och organisationsförändringar.

Inom styrelsen finns en ersättningskommitté och en revisionskommitté. Ersättningskommittén behandlar och beslutar om ersättningar till VD och till VD direkt rapporterande befattningshavare. Revisionskommittén behandlar bl a frågor rörande redovisning, intern kontroll och IT-säkerhet.

Bolagsstyrningskod

Elos Medtech AB är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Small Cap, NASDAQ Stockholm AB. Elos Medtech’s bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning och noteringsavtalet med NASDAQ Stockholm AB.

Styrningen av Elos Medtech sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning och arbetsordning.

Från och med den 1 juli 2008 är det god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad att tillämpa “Svensk kod för bolagsstyrning” – tillämpningen är införd på Elos Medtech AB.

Valberedning 2017

Valberedning inför årsstämma i Elos Medtech AB 2017:
De tre största aktieägarna representeras av Thomas Öster, Ulf Runmarker och Bo Nilsson.
Ordförande i valberedningen och representant för övriga aktieägare är
Bengt Belfrage, Nordea Fonder.
Styrelsens ordförande Stig-Arne Blom ingår i valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta
via e-post till valberedning@elosmedtech.com eller per post till:
Valberedningen, Elos Medtech AB, Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg.

För ytterligare information om valberedningen se pressrelease Elos Medtech – Valberedning 2017

Bolagsstyrningsrapporter

Elos Medtech – Bolagsstyrningsrapport 2015
Elos – Bolagsstyrningsrapport 2014
Elos – Bolagsstyrningsrapport 2013
Elos – Bolagsstyrningsrapport 2012
Elos – Bolagsstyrningsrapport 2011